Odveza odgovornosti

Upravljavec spletnega mesta www.naselje-mlinscica.si, podjetje B&B Nepremičnine d.o.o., stremi k najvišji stopnji ažurnosti in pravilnosti objavljenih podatkov. Kljub temu pa lahko zmanjšana stopnja delovanja uporabljene tehnološke rešitve, vnos, prenos ali pa kakršnakoli druga obdelava podatkov povzročijo napako, ki je prikazana na spletni strani. Če menite, da je kjerkoli na strani napačno prikazan podatek, nam to vedno lahko sporočite na elektronski naslov info@bbnepremicnine.si.

Podjetje B&B Nepremičnine d.o.o., ni odgovorno za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij ter nezmožnosti dostopa in uporabe informacij na teh spletnih straneh.

Prodajalec garantira, da so izvedena dela opravljena v obsegu pravnomočnega gradbenega dovoljenja in izpolnjujejo vse bistvene zahteve po veljavni zakonodaji, upoštevajoč faznost dokončanja – 4. podaljšana gradbena faza. Objavljeni renderji in arhitekturne rešitve pa v obsegu izven bistvenih zahtev lahko odstopajo od dejansko izvedenega stanja.

Objavljene fotografije so simbolične in informativne narave.

Omejitev odgovornosti glede predstavitve projekta naselja Mlinščica (v nadaljevanju lahko tudi: nepremičnina)

Prodajalec je slovenska pravna oseba v zasebni lasti in ni zavezanec po Zakonu o javnem naročanju (Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) ter ni podvržen drugim kogentnim predpisom, ki urejajo pravila in pogoje prodaje (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, itd.). Navedena časovnica oz. termini prodaje veljajo pod pogojem izvedljivosti v smislu omejitvenih ukrepov države glede zajezitve epidemije COVID-19. Prodajalec si zadržuje pravico: (i) prejeto ponudbo kupca sprejeti ali ne (po lastni diskreciji in brez utemeljitve), (ii) spremeniti način prodaje in o tem interesente za nakup nepremičnine oz. ponudnike obvestiti preko elektronske pošte. Prodajalec ne odgovarja za morebitno nastalo škodo pod točko (i) in (ii).

Edini merodajni opis predmeta prodaje, vgrajenih materialov, faza dokončanosti, ter ostali relevantni podatki vezani na nepremičnino, bodo razvidni v Splošnih pogojih prodaje, ki bodo objavljeni pred datumom oddaje ponudb in bodo tudi sestavni del posamezne prodajne pogodbe o prodaji nepremičnine. Slike in grafike objavljene na predstavitvi in tej internetni strani so informativnega značaja in lahko odstopajo od končnega stanja.